Bảo hiểm Cá nhân

Quỹ Liên kết Chung

Khi tham gia sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời” (thuộc dòng sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung), phí bảo hiểm nộp vào sau khi trừ đi các khoản phí được nêu tại mục “Quy định về các loại phí khấu trừ” sẽ được chuyển vào Quỹ Liên kết chung.

Chính sách Đầu tư
Tìm hiểu thêm
Tình hình Hoạt động
Tìm hiểu thêm