Quỹ Liên kết Chung

Các quy định về các khoản Tạm ứng

Quy định về các khoản tạm ứng:

Trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm đang có hiệu lực và có Giá trị Hoàn lại, Bên mua Bảo hiểm có thể được tạm ứng một khoản tiền tối đa không quá tám mươi phần trăm (80%) Giá trị Hoàn lại và không thấp hơn mức tối thiểu cho mỗi lần tạm ứng được quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm hoặc do Chubb Life quy định vào từng thời điểm. Mức tối thiểu hiện tại vui lòng tham khảo bảng đính kèm tại đây.

Chubb Life sẽ áp dụng Phí tạm ứng (hoặc còn được gọi là Khoản giảm thu nhập đầu tư) đối với khoản tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại, được xác định bằng tích số của lãi suất tạm ứng và số tiền tạm ứng và thời gian nhận tạm ứng.

Lãi suất tạm ứng tối đa được quy định chi tiết tại các điều khoản về Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại và Phí tạm ứng/ Khoản giảm thu nhập đầu tư áp dụng đối với khoản tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

Bên mua Bảo hiểm có thể hoàn trả toàn bộ hoặc từng phần số tiền tạm ứng đã nhận cộng với Phí tạm ứng/ Khoản giảm thu nhập đầu tư áp dụng cho khoản tiền tạm ứng vào bất cứ lúc nào. Số tiền hoàn trả tối thiểu mỗi lần do Chubb Life quy định vào từng thời điểm.

Nếu tất cả các Khoản tiền tạm ứng cộng với Phí tạm ứng vượt quá Giá trị Tài khoản Hợp đồng, Hợp đồng Bảo hiểm sẽ bị chấm dứt hiệu lực.

LIÊN HỆ CHUBB LIFE

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (84.28) 3827 8989
Fax: (84.28) 3821 9000
Đường dây nóng: (84.28) 3827 8123
Email: chubblife.vietnam@chubb.com
Giờ làm việc
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8.30 – 17.30