Quỹ Liên kết Chung

Phí Quản lý Hợp đồng

Phí quản lý hợp đồng là các khoản chi phí để thực hiện các công việc cần thiết cho việc duy trì hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng sẽ được khấu trừ từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày khấu trừ hàng tháng.

Phí quản lý hợp đồng hiện tại áp dụng đối với các Hợp đồng Bảo hiểm là 25.000 đồng/tháng, riêng Hợp đồng Bảo hiểm của sản phẩm Hoạch định Tài chính Tương lai thì Phí quản lý hợp đồng áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 là 29.000 đồng/tháng cộng với 0,1% Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

Phí quản lý hợp đồng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình lạm phát. Chubb Life sẽ cập nhật thông báo thay đổi mức Phí quản lý hợp đồng trên website www.life.chubb.com/vn và/hoặc gửi bằng văn bản cho Bên mua Bảo hiểm.

Các lần điều chỉnh Phí quản lý hợp đồng gần đây (ngoại trừ sản phẩm Hoạch định Tài chính Tương lai) như sau:

Lần điều chỉnh

Mức phí áp dụng

Ngày áp dụng

01

20.000 VNĐ/tháng

01/05/2012

02

25.000 VNĐ/tháng

15/04/2015

LIÊN HỆ CHUBB LIFE

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (84.28) 3827 8989
Fax: (84.28) 3821 9000
Đường dây nóng: (84.28) 3827 8123
Email: chubblife.vietnam@chubb.com
Giờ làm việc
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8.30 – 17.30