Trang chủ

Dịch vụ Khách hàng

Chúng tôi biết rằng dịch vụ khách hàng, đặc biệt là việc giải quyết bồi thường, là thước đo quan trọng đối với giá trị của một công ty bảo hiểm. Chubb sử dụng những nguồn lực tốt nhất sẵn có để giải quyết mọi yêu cầu bồi thường một cách nhanh chóng và công bằng, chứng tỏ cho khách hàng thấy năng lực chuyên môn vững chắc của chúng tôi.

Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm
Tìm hiểu thêm
Danh sách các phòng khám
Tìm hiểu thêm
Trang thông tin khách hàng
Tìm hiểu thêm
Hình thức thanh toán phí Bảo hiểm
Tìm hiểu thêm
Ấn phẩm Nhịp cầu Chubb Life
Tìm hiểu thêm