Trang chủ

Giới thiệu về Chubb

Chubb là tp đoàn bo him ln nht thế gii đưc niêm yết trên thtrưng chng khoán, hin din ti 54 quc gia. Chubb chuyên cung cp các sn phm bo him thương mi, bo him trách nhim và tài sn cá nhân, bo him tai nn cá nhân và bo him sc khe bsung, tái bo him và bo him nhân thcho nhiu nhóm khách hàng đa dng. Tp đoàn đưc biết đến vi các sn phm và dch vphong phú, mng lưi phân phi rng khp, sc mnh tài chính vưt tri, năng lc bo him xut sc, chuyên môn gii quyết bi thưng hàng đu và phm vi hot đng ti nhiu đa phương trên toàn thế gii. Công ty mChubb Limited đưc niêm yết ti Sàn Giao dch Chng khoán New York (NYSE:CB) và là mt thành tca chsS&P 500. Chubb có các văn phòng điu hành ti Zurich, New York, London và nhiu nơi khác, sdng khong 31.000 nhân viên trên toàn cu.

Chubb tại Việt Nam

Chubb là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội tại Việt Nam và mọi nơi trên thế giới. Mời bạn xem thông tin tại đây.Giới thiệu về Chubb tại Việt Nam

Tìm hiểu thêm