Home Shield Plus

จุดเด่นของแผนประกันภัย Home Shield Plus

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ  (ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน ไม่รวมน้ำท่วม)
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติพื้นฐาน (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ)
 • คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองความเสียหายจากการโจรกรรม
 • คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวรกับตัวบ้าน
 • คุ้มครองการสูญเสียเงินสด กรณีถูกโจรกรรมภายในสถานที่เอาประกันภัยสูงถึง 20,000 บาท
 • คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของงานศิลปวัตถุ
 • ชดเชยค่าเช่าที่พักชั่วคราวสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเนื่องจากภัยที่คุ้มครองถึง 100,000 บาท/ คน
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สูงสุด 50,000 บาท
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูงสุด 50,000 บาท
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงสูงสุด 50,000 บาท
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก

 • คุ้มครองทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตบแต่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกติดตั้งถาวร
 • คุ้มครองทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เงินสด ศิลปวัตถุ
 • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม และภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำ เช่น น้ำรั่ว น้ำซึม
 • คุ้มครองภัยจากการโจรกรรม การขโมย การงัดแงะต่างๆ
 • คุ้มครองความเสียหาย หากเกิดเหตุภัยต่างๆ ที่ทำให้สถานที่รอบข้างเกิดความเสียหาย
 • คุ้มครองบุคคลภายในบ้าน และบุคคลที่ 3
 • พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก หากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อปี

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 • ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา ในกรณีที่ระบบท่อประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำและท่อสูบน้ำ ส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของลูกค้า
 • ช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ในกรณีที่ระบบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
 • ช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้
 • ช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน (รับกุญแจสำรองภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร) ในกรณีที่กุญแจที่พักสูญหาย ซึ่งลูกค้าไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้น หรือไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยของลูกค้าได้  รวมถึงกรณีสะเดาะกุญแจ หากลูกค้าอนุญาต
 • ช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็น หรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน ในกรณีที่ขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
 • กำจัดสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น งู ต่อ แตน ให้หมดไปจากที่พักอาศัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง บ้านตึก และครึ่งตึกครึ่งไม้ และใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
 3. ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
 4. แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

snap_home insurance vdo
บ้านเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของทุกคนในบ้าน

ประกันภัย Home Shield ช่วยคุ้มครองบ้านของคุณจากภัยต่างๆ ช่วยให้คุณหมดห่วงเมื่อต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ