บริการลูกค้า - ชับบ์สามัคคี

ชับบ์ประกันภัย พร้อมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แนวทางและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย จึงได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบเรียกค่าสินไหมทดแทนประกันภัยประเภทต่างๆ ได้จากลิงค์ด้านล่าง และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. กรอก “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” ตามประเภทที่ทำประกันภัย
  2. จัดเตรียมเอกสารประกอบตามเงื่อนไขของประกันภัยแต่ละประเภท
  3. ยื่นแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ และเอกสารประกอบให้แก่สำนักงานสาขา หรือตัวแทนประกันภัย หรือสำนักงานใหญ่ของ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
  4. พนักงานของบริษัทฯ รับและตรวจสอบเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทนฯ ของลูกค้าให้ครบถ้วนและให้ผู้แจ้งลงนาม ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้แจ้งแก่ผู้เรียกร้องสินไหมทดแทนฯ รับทราบ และให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาในภายหลัง
  5. พนักงานบริษัทฯ ผู้รับเรื่องลงนามทำการรวบรวมเอกสารและนำส่งมายังสำนักงานใหญ่ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
  6. หน่วยงานสินไหมทดแทนของประกันภัยแต่ละประเภทรับเอกสารและประทับวันที่รับบนแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและบันทึกรับเอกสารในทะเบียนรับงาน
  7. บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยประสานงานด้านสินไหมกับลูกค้าโดยตรง