ร่วมงานกับชับบ์

การฝึกอบรมและพัฒนา

สำหรับชับบ์แล้ว ความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้านั้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างดี มีความพร้อมในการตอบสนองต่อลูกค้า และรู้บทบาทหน้าที่ของตนแล้ว ก็จะส่งผลให้พนักงานสามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าและเพื่อนพนักงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ชับบ์จึงยึดมั่นที่จะมอบโอกาสในการเติบโตในการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะที่หลากหลายและเพิ่มศักยภาพของตนเอง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพันธสัญญาที่สำคัญที่บริษัทมีต่อพนักงาน

ชับบ์มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงแนวทางปฏิบัติตน เพื่อสร้างมาตรฐานและระเบียบวิธีการต่างๆ ที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของชับบ์อย่างต่อเนื่อง

ด้วยรากฐานเดียวกันนี้ ชับบ์เสนอโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โอกาสเหล่านี้เป็นเหมือนสิ่งที่หล่อหลอมสมรรถนะหลักของชับบ์ จึงมีการปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ชับบ์ได้จัดเตรียมช่องทางการเรียนรู้ทางออนไลน์ให้พนักงานทุกคนได้เลือกเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทิ หลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มเติม การศึกษาภาคต่อเนื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรสายอาชีพ และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือแนวทางของชับบ์ในการส่งเสริมให้บุคคลากรที่ทำงานกับเราได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีบทบาทหน้าที่ใดก็ตาม