การเรียนรู้และพัฒนาที่ชับบ์ ประเทศไทย
 สนใจร่วมงาน

การเรียนรู้และพัฒนา

ที่ชับบ์ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับลูกค้าและพนักงานไปพร้อมๆ กัน เมื่อพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตน พนักงานก็จะมีข้อมูลที่พร้อมตอบสนองและให้บริการแก่ลูกค้ารวมถึงเพื่อนร่วมงานของเขาได้อย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้น ด้วยเหตุนี้ชับบ์จึงเชื่อมั่นในการเติบโตส่วนบุคคลและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะที่หลากหลายและเพิ่มศักยภาพของตนเอง อันเป็นส่วนที่สำคัญของพันธสัญญาที่บริษัทมีต่อพนักงาน

ชับบ์มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานและวิธีการที่สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของชับบ์อย่างต่อเนื่อง

ด้วยรากฐานเดียวกันนี้ ชับบ์เสนอโอกาสต่างๆ ในการพัฒนาส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรในทั่วโลก โอกาสเหล่านี้จะเป็นการสร้างเสริมความสามารถหรือสมรรถนะหลักให้กับชับบ์ ซึ่งมีการปรับปรุงและเน้นย้ำต่อพนักงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมช่องทางการเรียนรู้ทางออนไลน์ให้แก่พนักงานทุกคนสำหรับหลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มเติม การศึกษาอย่างต่อเนื่อง การสอบเทียบคุณวุฒิเพื่อขอใบรับรองทางวิชาชีพ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเช่นกัน