ร่วมงานกับชับบ์

วัฒนธรรมองค์กร

หลักสำคัญที่ชับบ์ยึดถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้:

 • เราเป็นบริษัทประกันภัย
 • เราบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย
 • เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานทางวินัยในการรับประกันภัยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
 • เราตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเป็นหลัก
 • เราดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย
 • เราพร้อมเผชิญความเสี่ยงหากเรามีความเข้าใจในความเสี่ยงนั้นๆ อย่างถ่องแท้และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สามารถยอมรับได้
 • เราปกป้องงบดุลของบริษัทและสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
 • เรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แต่เรายังคงประพฤติตนเฉกเช่นบริษัทขนาดเล็ก
 • เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา
 • เราบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้น
 • เราทุ่มเทในการให้บริการที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์ของเรา
 • เรายึดถือว่าการประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมสูง
 • เรามีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของเรา

ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะได้รับประโยชน์จากการที่เรายึดมั่นในความเป็นเลิศและปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและความทุ่มเท ดังจะเห็นได้จากทัศนคติ “ทุกอย่างสามารถทำได้” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรา การปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างความรวดเร็วและเปี่ยมด้วยพลัง... การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์อย่างไม่ย่อท้อ... และการให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกรายละเอียด สำหรับเราแล้วอุปสรรคต่างๆ คือโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เรามีการดำเนินงานที่เหนือกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ