ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชับบ์ ประเทศไทย
 ชับบ์ ในประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

กิจกรรม Regional Day of Service ของชับบ์ ในเอเชีย แปซิฟิค

Regional ‘Day of Service’ (RDS) หรือวันทำกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ริเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานชับบ์ กรุ๊ป ทั่วทั้งภูมิภาคนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรม RDS ในประเทศไทยนั้น บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือชับบ์ กรุ๊ป ร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ดังนี้

พ.ศ. 2559 โครงการ “English @ Heart

กลุ่มอาสาสมัครจาก ชับบ์สามัคคี และ ชับบ์ ไลฟ์ กว่า 150 คน ได้เข้าร่วมโครงการ English @ Heart ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย ให้พร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีบรรดาครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก 5 โรงเรียนมาร่วมทำกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นคือ Mini English Camp ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำแซนวิชในคลาสสอนทำอาหาร การปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษมาสอดแทรก รวมถึงการเล่นเกม Mission Possible ที่ให้เด็กๆ จับคู่กับอาสาสมัครจากชับบ์ และช่วยกันปฏิบัติภารกิจ ที่มีโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2558 โครงการ “จิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2”

ชับบ์ มุ่งส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาและร่วมสนับสนุนเยาวชนที่ทำโครงการ เพื่อสังคมด้านการศึกษาจำนวนมาก  รวมทั้งโครงการ “จิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2 ” ที่มอบเงินทุนสูงถึง 300,000 บาท สนับสนุนนิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงการเข้ามาประกวดเพื่อชิงรางวัลเงินสนับสนุนให้นำไปใช้ทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ศ. 2557 โครงการ “จิตอาสา พัฒนาสังคม”

ในปี 2557 ชับบ์ได้ริเริ่มโครงการ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” โดยสนับสนุนนิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมส่งโครงการเข้ามาประกวดเพื่อชิงรางวัลเงินสนับสนุนให้นำไปใช้ทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการและชับบ์ได้คัดเลือกโครงการดีเด่น 3 โครงการ ในด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในโอกาสนี้ ชับบ์ ยังได้ร่วมกันพาพนักงานอาสาสมัครของ ชับบ์สามัคคีและ ชับบ์ไลฟ์ ร่วมด้วยตัวแทนประกันชีวิตของชับบ์ ไลฟ์ ไปร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการดังกล่าวกับทีมนักศึกษาที่ชนะรางวัลด้วย

นอกจากนี้ ชับบ์สามัคคี ยังได้จัดกิจกรรม Green Care Charity ออกร้านเพื่อระดมทุนจากบรรดาพนักงาน เพื่อนำไปมอบให้กับ “บ้านพักฉุกเฉิน” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยสามารถระดมเงินบริจาค รวมถึงมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ด้อยโอกาส หรือถูกทำร้าย

พ.ศ. 2556 ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากไร้จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ชับบ์ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากไร้จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ชับบ์สามัคคี นำพนักงานจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษและสอนศิลปะการปั้นดินน้ำมันให้นักเรียนโรงเรียนวัดสีชมพู จังหวัดปทุมธานี  โดยก่อนหน้านั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบแฟชั่นโชว์การกุศลชื่องาน “Fashion for Children”ซึ่งสามารถระดมทุนได้สูงถึง 180,000 บาท เพื่อนำเงินมาใช้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นใหม่มอบให้กับโรงเรียน

นอกจากนี้ ช่วงระหว่างวันที่ 8-15 พฤศจิกายน ชับบ์ ไลฟ์ ยังได้นำพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตจิตอาสากว่า 160 คน เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งยังมอบเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ และแปลงเพาะปลูกพืชเกษตร ให้ทั้ง 3 โรงเรียนด้วย

ชับบ์ ไลฟ์ ยังได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 100,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการตามพระราชดำริ

พ.ศ. 2555 จัดกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนบ้านตะวันใหม่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พนักงานจากชับบ์สามัคคี และ ชับบ์ ไลฟ์ จำนวนกว่า 100 คน เดินทางไปจัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ ซึ่งสถานสงเคราะห์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดให้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยอาสาสมัครจากชับบ์ จัดกิจกรรมสนุกต่างๆ สำหรับเยาวชนบ้านตะวันใหม่  รวมทั้งทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวร่วมกัน  นอกจากนี้ ชับบ์ยังได้บริจาคกระเป๋านักเรียน เครื่องกรองน้ำ และศาลาให้กับบ้านตะวันใหม่อีกด้วย